-Visual Basic
-.Net
-Java
-C++
-Phyton
-Delphi
-MS SQL
-PostgreSQL
-ORACLE
-MySQL
-y otros
-Adobe Photoshop
-Adobe Flash
-Adobe Illustrator
-Autodesk Maya
-Autodesk 3ds Max
-y otros